Ondernemingsweg 56A, 1422 DZ Uithoorn

085 060 2017

Algemene voorwaarden Brandveilig Horeca Nederland


E-mail: info@ccrew.nl
Website: www.bhn.help


 

Artikel 1 - Definities

 1. Brandveilig Horeca Nederland: Brandveilig Horeca Nederland, gevestigd te Den Haag, KvK-nummer 83116915.

 2. Klant: degene met wie Brandveilig Horeca Nederland een overeenkomst is aangegaan.

 3. Partijen: Brandveilig Horeca Nederland en Klant samen.

 4. Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2 - Toepasselijkheid 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Brandveilig Horeca Nederland.

 2. Brandveilig Horeca Nederland en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.

 3. Brandveilig Horeca Nederland en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 - Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Brandveilig Horeca Nederland zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

 2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij er een andere termijn in het aanbod of de offerte staat.

 3. Aanvaardt de Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn, dan vervalt het aanbod of de offerte.

 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij Brandveilig Horeca Nederland en de Klant dit schriftelijk afspreken.

Artikel 4 - Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, mag Brandveilig Horeca Nederland de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding intrekken, zonder dat de Klant hieraan enige rechten kan ontlenen.

 2. Mondelinge aanvaarding van de Klant verbindt Brandveilig Horeca Nederland slechts, nadat de Klant deze schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd.

 Artikel 5 - Prijzen 1. Brandveilig Horeca Nederland hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

 2. Brandveilig Horeca Nederland mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen.

 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Brandveilig Horeca Nederland niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

 4. De consument mag de overeenkomst ongedaan maken vanwege een prijsverhoging in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

 5. Brandveilig Horeca Nederland stelt de prijs van de dienstverlening vast op basis van de werkelijk bestede uren.

 6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Brandveilig Horeca Nederland, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. 

 7. Wanneer Brandveilig Horeca Nederland en de Klant voor een dienst een totaalbedrag afspreken, is dit altijd een richtprijs, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. 

 8. Brandveilig Horeca Nederland mag tot 10% van de richtprijs afwijken.

 9. Brandveilig Horeca Nederland moet de Klant tijdig laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.

 10. De Klant mag het deel van de opdracht dat boven de richtprijs (vermeerderd met 10%) uitkomt laten vervallen, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.

 11. Brandveilig Horeca Nederland mag zijn prijzen jaarlijks aanpassen.

 12. Brandveilig Horeca Nederland zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.

 13. De consument mag de overeenkomst met Brandveilig Horeca Nederland opzeggen wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging.

Artikel 6 - Betalingen en betalingstermijn

 1. De Klant rekent producten direct af in de winkel.
 1. De Klant rekent producten direct af.

 2. Brandveilig Horeca Nederland mag bij het aangaan van de overeenkomst voor een dienst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen.

 3. De Klant moet declaraties binnen 1 maand  na factuurdatum aan Brandveilig Horeca Nederland betalen, tenzij anders is afgesproken of op de factuur een andere betaaltermijn staat.

 4. De genoemde betalingstermijnen zijn fatale betalingstermijnen. Wanneer de Klant het bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, is hij dus automatisch in verzuim en in gebreke, zonder dat Brandveilig Horeca Nederland de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.

 5. Brandveilig Horeca Nederland mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling of een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de dienst.


Artikel 7 - Recht van reclame 

 1. Wanneer de Klant in verzuim is, mag Brandveilig Horeca Nederland het recht van reclame inroepen ten aanzien van de onbetaalde aan de Klant geleverde producten.

 2. Brandveilig Horeca Nederland maakt gebruik van zijn recht van reclame door een schriftelijke of elektronische mededeling aan de Klant.

 3. Zodra de Klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, moet de Klant de betreffende producten onmiddellijk retourneren aan Brandveilig Horeca Nederland, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

 4. De Klant betaalt de kosten voor het terughalen of -brengen van de producten in lid 3. 

Artikel 8 - Herroepingsrecht Artikel 9 - Opschortingsrecht

 1. Tenzij de Klant een consument is, doet hij hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 10 - Retentierecht 

 1. Brandveilig Horeca Nederland kan gebruikmaken van zijn retentierecht en in dat geval producten van de Klant bij zich houden, totdat de Klant alle nog openstaande rekeningen van Brandveilig Horeca Nederland heeft betaald, tenzij de Klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

 2. Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waardoor de Klant nog geld moet betalen aan Brandveilig Horeca Nederland.

 3. Brandveilig Horeca Nederland is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt vanwege het gebruik van zijn retentierecht.

Artikel 11 - Verrekening

 1. Tenzij de Klant een consument is, doet hij afstand van zijn recht om een schuld aan Brandveilig Horeca Nederland te verrekenen met een vordering op Brandveilig Horeca Nederland.

Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud 

 1. Brandveilig Horeca Nederland blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de Klant alle openstaande facturen van Brandveilig Horeca Nederland met betrekking tot een onderliggende overeenkomst heeft betaald, inclusief vorderingen vanwege het tekortschieten in de nakoming.

 2. Tot die tijd in lid 1 kan Brandveilig Horeca Nederland gebruikmaken van zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de Klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of op een andere manier bezwaren.

 4. Wanneer Brandveilig Horeca Nederland gebruik maakt van zijn eigendomsvoorbehoud, dan wordt daarmee de overeenkomst ongedaan gemaakt en mag Brandveilig Horeca Nederland van de Klant schadevergoeding, gederfde winst en rente eisen.

Artikel 13 - Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

 2. Levering vindt plaats bij Brandveilig Horeca Nederland, tenzij anders wordt afgesproken.

 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de Klant aangegeven adres. 

 4. Wanneer de Klant de afgesproken bedragen niet of niet op tijd betaalt, mag Brandveilig Horeca Nederland zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant betaalt.

 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, waardoor de Klant een verlate levering niet aan Brandveilig Horeca Nederland kan tegenwerpen.

Artikel 14 - Levertijd 

 1. De levertijden van Brandveilig Horeca Nederland zijn indicatief. Indien later wordt geleverd, kan de Klant hieraan geen rechten ontlenen, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.

 2. De levertijd gaat in wanneer de door de Klant voor akkoord getekende offerte aan Brandveilig Horeca Nederland door Brandveilig Horeca Nederland schriftelijk of elektronisch is bevestigd aan de Klant.

 3. De Klant krijgt geen schadevergoeding en mag de overeenkomst niet ongedaan maken wanneer Brandveilig Horeca Nederland later levert dan is afgesproken. De Klant mag de overeenkomst wel ongedaan maken wanneer dat schriftelijk is afgesproken of wanneer Brandveilig Horeca Nederland niet binnen 14 dagen kan leveren, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand of de Klant en Brandveilig Horeca Nederland iets anders hebben afgesproken. 

Artikel 15 - Feitelijke levering

 1. De Klant moet ervoor zorgen dat de feitelijke levering van zijn bestelde producten op tijd kan plaatsvinden.

Artikel 16 - Transportkosten 

 1. De Klant betaalt de kosten voor transport, tenzij de Klant en Brandveilig Horeca Nederland schriftelijk iets anders hebben afgesproken. 

Artikel 17 - Verpakking en verzending

 1. Wanneer de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan moet de Klant hiervan door de vervoerder een aantekening op laten maken voordat hij het product in ontvangst neemt. Doet de Klant dit niet, dan kan hij Brandveilig Horeca Nederland niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

 2. Wanneer de Klant zelf het transport van een product regelt, moet hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer melden aan Brandveilig Horeca Nederland. Doet de Klant dit niet, dan kan hij Brandveilig Horeca Nederland niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.


Artikel 18 - Verzekering

 1. De Klant moet de volgende zaken voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade, en diefstal:

  • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

  • zaken van Brandveilig Horeca Nederland die bij de Klant aanwezig zijn

  • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

 1. De Klant geeft op eerste verzoek van Brandveilig Horeca Nederland de polis van deze verzekeringen ter inzage.

 2. De Klant moet op eigen kosten een CAR-verzekering afsluiten, tenzij anders is afgesproken.

 3. De Klant kan geen aanspraak maken op vergoeding van schade die anders door deze verzekering zou worden gedekt, tenzij anders is afgesproken. 

Artikel 19 - Bewaring 

 1. Wanneer de Klant bestelde producten pas later afneemt dan de afgesproken leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de Klant.

 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de Klant.

Artikel 20 - Montage en of installatie

 1. Hoewel Brandveilig Horeca Nederland zich inspant alle montage- en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.

Artikel 21 - Garantie

 1. Wanneer de Klant en Brandveilig Horeca Nederland een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Brandveilig Horeca Nederland enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

 2. De garantie op producten geldt alleen voor defecten die zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke fabricage of constructie of ondeugdelijk materiaal.

 3. De garantie geldt niet:
  - in het geval van normale slijtage
  - voor schade ontstaan door ongevallen
  - voor schade ontstaan door aangebrachte wijzigingen aan het product
  - voor schade door nalatigheid of ondeskundig gebruik door de Klant
  - wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld

 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die Brandveilig Horeca Nederland levert, gaat over op de Klant zodra deze juridisch of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de Klant komen of van een derde die het product voor de Klant in ontvangst neemt. 

Artikel 22 - Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Brandveilig Horeca Nederland voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit.

 2. Brandveilig Horeca Nederland mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.

 3. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel voorschot door de Klant.

 4. De Klant moet ervoor zorgen dat Brandveilig Horeca Nederland op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

 5. Zorgt de Klant er niet voor dat Brandveilig Horeca Nederland tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Klant.

Artikel 23 - Informatieverstrekking door de Klant 

 1. De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Brandveilig Horeca Nederland.

 2. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

 3. Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert Brandveilig Horeca Nederland de betreffende bescheiden.

 4. Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Brandveilig Horeca Nederland redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.


Artikel 24 - Vrijwaring

 1. De Klant vrijwaart Brandveilig Horeca Nederland tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Brandveilig Horeca Nederland geleverde producten en/of diensten.

Artikel 25 - Klachten

 1. De Klant moet een door Brandveilig Horeca Nederland geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant Brandveilig Horeca Nederland daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming.

 3. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming Brandveilig Horeca Nederland hiervan op de hoogte stellen.

 4. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Brandveilig Horeca Nederland hierop gepast kan reageren.

 5. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Brandveilig Horeca Nederland.

 6. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat Brandveilig Horeca Nederland andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel 26 - Ingebrekestelling

 1. De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Brandveilig Horeca Nederland.

 2. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Brandveilig Horeca Nederland ook daadwerkelijk op tijd bereikt.

Artikel 27 - Aansprakelijkheid Klant

 1. Wanneer Brandveilig Horeca Nederland een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst. 

Artikel 28 - Aansprakelijkheid Brandveilig Horeca Nederland

 1. Brandveilig Horeca Nederland is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

 2. Wanneer Brandveilig Horeca Nederland aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.

 3. Brandveilig Horeca Nederland is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.

 4. Wanneer Brandveilig Horeca Nederland aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting. 

Artikel 29 - Vervaltermijn

 1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Brandveilig Horeca Nederland vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 30 - Ontbinding

 1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Brandveilig Horeca Nederland toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis.

 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Brandveilig Horeca Nederland nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Brandveilig Horeca Nederland in verzuim is.

 3. Brandveilig Horeca Nederland mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Brandveilig Horeca Nederland kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.

Artikel 31 - Overmacht

 1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Brandveilig Horeca Nederland door de Klant niet aan Brandveilig Horeca Nederland kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht. 

 2. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
  - een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
  - wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
  - stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
  - computer­virussen
  - stakingen
  - overheidsmaatregelen
  - vervoersproblemen
  - slechte weersomstandigheden
  - werkonderbrekingen

 3. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Brandveilig Horeca Nederland 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Brandveilig Horeca Nederland kan nakomen.

 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als Brandveilig Horeca Nederland de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.

 5. Brandveilig Horeca Nederland hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Brandveilig Horeca Nederland hiervan voordeel heeft. 

Artikel 32 - Wijziging overeenkomst 

 1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Brandveilig Horeca Nederland de overeenkomst aanpassen. Dit geldt niet voor producten die de Klant heeft gekocht in een fysieke winkel. 

Artikel 33 - Wijziging algemene voorwaarden

 1. Brandveilig Horeca Nederland mag deze algemene voorwaarden wijzigen.

 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Brandveilig Horeca Nederland altijd doorvoeren.

 3. Ingrijpende wijzigingen zal Brandveilig Horeca Nederland zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.

 4. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen.

Artikel 34 - Overgang van rechten

 1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Brandveilig Horeca Nederland aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Brandveilig Horeca Nederland.

 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 35 - Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.

 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Brandveilig Horeca Nederland bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 36 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Brandveilig Horeca Nederland is Nederlands recht van toepassing.

 2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Brandveilig Horeca Nederland is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Brandveilig Horeca Nederland, tenzij de wet iets anders bepaalt.


Opgesteld op 04/12/2023


Vragen of eens kennismaken?. 

Laat het ons vooral weten. Wij helpen je graag verder

Powered by